Pro ochranu před elektrosmogem


Moderní civilizace to je spousta technických vymožeností, jejichž snahou je zlepÅ¡it kvalitu naÅ¡eho života. OvÅ¡em spolu s tím, co technika umí, musíme pÅ™ijmout i to, jak naÅ¡emu zdraví Å¡kodí. Kolem vÅ¡ech elektrozařízení vzniká negativní záření, zvané elektrosmog. A ten má prokazatelnÄ› negativní vliv na naÅ¡e zdraví. ŘeÅ¡ením je vhodnÄ› zvolená ochrana. Těžko lze totiž pÅ™edpokládat, že se svých pomocníků i pÅ™es vÅ¡echna zdravotní rizika vzdáme. Ochranu vám poskytnou produkty BioProteckt, které vznikly na základÄ› dlouhodobého výzkumu a jejichž úÄinnost je ověřená.

Škodlivé záření

Každý ÄlovÄ›k je vystaven pÅ™irozenému záření, jež není nijak nebezpeÄné a nepÅ™edstavuje tak žádný problém. OvÅ¡em stále vÄ›tším problémem se stává záření nepÅ™irozené spojené s fungováním nejrůznÄ›jších elektrozařízení. Tento tak zvaný elektrosmog je v podstatÄ› vÅ¡ude kolem nás a pÅ™edstavuje zátěž jak pro životní prostÅ™edí, tak i pro naÅ¡e zdraví. Jestli má technika skuteÄnÄ› sloužit, tak je nutné hledat možnosti, jak toto Å¡kodlivé záření neutralizovat. S produkty BioProteckt se vám to zaruÄenÄ› podaří. Jsou stoprocentnÄ› úÄinné, nenaruÅ¡ují technicky odruÅ¡ené zařízení a jednoduÅ¡e se instalují.